download.bg
 Вход Списание  Новини  Програми  Статии  Форум  Чат   Абонамент  Топ95   Архив 

Project Management 1.8


Web-базирана система за съвместна работа при управление на проекти W-EPROM


Изтегли (9944 KB)Readme Changelog

Визитна картичка на програмата

Автор: Даниел Денев
Лиценз: Open Source
ОС: Windows NT/2000/XP 
Големина: 9944 KB
Обновен на: 11.09.2008 от danieldenev
7309 показвания, 348 сваляния  Статистики

Потребителите, изтеглили тази
програма свалят още:

OpenProj 1.4
EssentialPIM Free 9.10
phpBMS 1.0

Публикации в списанието


няма публикации
 
Highslide JS

Система за съвместна работа при управление на проекти [Фирмени, Национални, Европейски]

                         Project Management
                         Версия 1.0, Март 2006

Разработката е с отворен код [PHP, MySQL] OS- Windows/Unix/Linux. Моля ви, цитирайте автора!!!
Интерфейсът е многоезичен, като подразбиращият се език е Български

Старши разработчик: Даниел Денев, гр. Велико Търново.

Приложението е разработено за образователните и бизнес цели в Република България,
гр. Велико Търново. Кодът е свободен за модифициране с писменното разрешение на техническия ръководител на проекта Даниел Денев или официален негов представител.
Използването на софтуера за комерсиални цели, както и неговата продажба на трети лица, не се разрешава!!!

Инсталиране:

Създайте в Apache директория с име project_management и разположете файловете на Project Management в нея.
Създайте в MySQL База данни наречена 'pm'

Използвайте пътя за автоматизирана web-базирана инсталация:
http://www.yourdomain.com/phpcollab/installation/setup.php

Базата Данни
Базата Данни

1. Увод

Деловата сфера на днешния забързан и динамичен свят все по-основателно
може да се нарече “базирана на проекти”. До известна степен, причина
за това са класическите проекти, които големите стопански органи-зации
е нормално да изпълняват за осъществяване на своите дейности. Подобни
проекти сега по същество имат същите характеристики, както и проектите
в миналото, но в настоящата ситуация, когато “времето е пари” и всичко
е свързано със строго спазване на срокове, организациите са принудени
да влагат огромни човешки и други ресурси при тяхното изпълнение.
 
Ето защо, наличните софтуерни приложения и web-базирани услуги за пла-
ниране и управление на проекти, предлагат множество от услуги, които
отразяват типични за този тип проекти сценарии, като например финансова
отчетност, времево планиране и др.

Базата Данни
Базата Данни

Истинският мотив, обаче, за охарактеризиране на съвременността с опреде-
лението “проектно-базирана” са проектите финансирани по догово-ри. Обя-
вяването на конкурси и отпускането на субсидии за финансиране на конкретни
дейности е вече световна практика във всички области на сто-панския, со-
циалния и културния живот. Горното важи в пълна сила и за сферата на вис-
шето образование, защото интензивността и продължителността на промените
в тази област, както и хипер-конкурентността, предизвикана от глобализа-
цията, изискват поемане на все повече колективна отговорност при осъщест-
вяване на възможностите и посрещане на предизвикателствата.

В тази връзка има нарастващо търсене, най-вече на web-базирани или с web-
поддръжка услуги за планиране и управление на проекти, подходящи за проекти,
финансирани по договори и разработвани от не особено голям колектив. Има и
съответно предлагане на такива услуги, като цените им варират от безплатни,
до високи пазарни.

Така че целта на софтуерното решение с отворен код Project Management v.1.0 не е да запълни някаква празна ниша в софт-
уерните средства, а да се направи проучване на специфичните нужди от софтуер
за планиране на проекти и управление на проекти в областта на висшето образо-
вание и научните изследвания, които се разработват на колективна основа и на
принципите на самоорганизирането и самоуправлението, както и да се разработи
съответно web-базирано приложение. Новото в разработената система, в сравнение
със съществуващите са разширените възможности за управление и следене на изпъл-
нението на работата по проекти от разглеждания вид, както и за събиране и
разпространение на постигнатите резултати.

2. Изисквания към разработването на Project Management

Целта на този анализ е да определи изискванията по отношение на проектирането
и разработването на Web-базирана многоезикова платформа за оперативно управле-
ние на проекти, така че тя да предлага достатъчно високо ниво на функционалност,
надеждност и взаимосвързаност на компонентите.

2.1. Характеристики на този тип проекти

Партньори: сравнително голям брой, от различни държави, от разнородни организации
(висши учебни заведения, изследователски институции, фирми, неправителствени
рганизации), с интереси в различни области (научни, приложни, образователни),
с разнороден опит и цели;

Формална страна: строго определени изисквания по отношение на срокове, продължи-
телност, изпълнение, отчитане (фиксирани в договор с финансиращата организация,
договор между партньорите, и т.н.);

Управление: при управление на дейностите партньорите са равноправни и относително
независими, решенията се взимат след обсъждане. Има един партньор с по-специална
функция координатор на проекта (организира координацията на съвместните дейности).
Финансовото управление не е централизирано – всеки партньор отговаря за разпре-
делението и изразходването на своята част от бюджета на проекта;

Комуникация: постоянна комуникация и обмен на информация със средства разнообразни
по тип (синхронни и асинхронни), технологична база (web-базирани, електронни, мо-
билни) и предназначение (информационни, колаборация, дискусии, конференции);

2.2. Характеристики на потребителите

Основна група потребители са колективи, които са сформирани за осъществяване на
определен проект и за които е характерно:

колективът е по-скоро виртуален
самоорганизиращ се
самоуправляващ се

на членовете на колектива може да бъде приписана специална роля, напр. роля на
координатор на проект, локален координатор по проект, ръководител на работна група,
партньор по проект, член на работна група и т.н.;
често участват в или координират повече от един проект.

Допълнителна група потребители са лица, организации, специалисти, групи, за които
са предназначени резултатите от проектите или имат друг общ интерес към тях (търсят
партньори, информация, използване на продуктите и т.н.).

2.3. Общи изисквания към платформата Project Management

Накратко изискванията, на които трябва да отговаря системата, според съществените
за нейните потребители измерения са:

Функционалност: богатство на предлаганите възможности и услуги, но от гледна точка
на основната характеристика на съвременните проекти – възможност за колективна рабо-
та и взимане на решения;

Интерфейс: стандартните в това отношение изисквания – опростен адаптивен и интуитивен
 интерфейс, близък до този на други познати средства, лесен за използване;

Достъпност: по всяко време и за всички потребители, с помощта на разнообразен интерфейс
 за Интернет достъп, вкл. и чрез мобилни устройства;

В реално време: най-вече чрез богати средства за уведомяване и напомняне на базата
на различни електронни и мобилни технологии;

Администриране по отношение на потребителите: почти напълно нерегулирано, на основата на
свободен избор за използваните възможности и услуги.

3. Идеен проект

Системата Project Management е web-базирана и предоставя възможности, както за планиране
 и реализация на проекти, с отчитане на зависимостите между времевите, човешките и инфор-
мационните ресурси, така и за представяне и отчитане на проектите и разпространяване
на техните резултати, чрез разнообразни средства за комуникация, организация, публикуване
 и споделяне на различни типове информация. Тя може да бъде и удобно средство за съвместна
работа и обмен на информация посредством Интернет за разнообразни колективи от хора с общи
интереси.
 
3.1. Основни понятия

В терминологията на Project Management, различните колективи, техните членове, предлаганите услуги
и средства, както и информационните ресурси, които се обменят, се наричат обекти. Всеки
обект има определени характеристики, част от които са отличителни по отношение на
неговата физическа същност (напр. име, размер и др.), а останалите – по отношение на
 действията, които могат да се извършват с него (напр. визуализация, изтриване и др.)
по указание на потребителя или системата. Тези два вида характеристики се наричат съответно
свойства и операции/ функции.

3.1.1. Видове обекти

Според своята функционалност обектите се делят на два основни вида – активни и пасивни.
Активните обекти са такива, които могат да въздействат върху други (да ги създават, да променят
някои техни характеристики и т.н.), за разлика от пасивните обекти. Начините, по които активните
обекти могат да въздействат върху други, се наричат техни функции.
От гледна точка на структурата, както активните, така и пасивните обекти могат да бъдат
контейнери и прости, според това могат ли да съдържат други обекти или не. Контейнерите в общия слу

чай
включват, както прости, така и други контейнерни обекти. Примери за прости обекти от системата са ф

айл
(документ) и потребител, а на съставни – папка и потребителска група.
В семантично отношение обектите на Project Management могат да се отнесат към следните видове
(от тях само обектите ползватели са активни, а всички останали са пасивни):

Ползватели – това са всички активни обекти, които се явяват крайни потребители на системата;

Информационни – осигуряват поддръжката и обмена на информационни ресурси за нуждите на ползвателит

е;

Поддържащи – подпомагат обектите ползватели При палниране, управление, взимане на решения
или ползване на услугите на системата;

Комуникационни – предоставят различни комуникационни услуги.

DrabDesign1.rtf [633.4 KB]

Ограничения: Цитиране на автора [Даниел Денев]


Мнения на потребители

Твоето мнение

 • Четвъртък, 11.09.08, 23:13, anonymous:
  Уникална.
 • Неделя, 26.10.08, 22:04, anonymous:
  помощ! как да я инсталирам
 • Понеделник, 01.06.09, 12:37, anonymous:
  Някой може ли да ми каже как се инсталира тази програма?
 • Понеделник, 01.06.09, 12:44, anonymous:
  ” Някой може ли да ми каже как се инсталира тази програма? „
  Аз нищо не разбирам от компютри, но ми се струва, че с инструкциите, които са дадени в описанието на програмата,даже аз ще се справя да я инсталирам.
  <<Инсталиране:

  Създайте в Apache директория с име project_management и разположете файловете на Project Management в нея.
  Създайте в MySQL База данни наречена 'pm'

  Използвайте пътя за автоматизирана web-базирана инсталация:
  http://www.yourdomain.com/phpcollab/installation/setup.php >>

Платени препратки

Опаковки и консумативи
Екстрапак ООД предлага повече от
700 вида опаковки и консумативи
shop.bags.bg
Яки графични станции
Рендиране в реално време
и на най-тежките обекти - от Перси ООД
www.persy.com
Рекламни чанти
Екстрапак произвежда рекламни чанти
и опаковки от хартия и (био)полимери
Bags.BG
bgERP
Управлявайте фирмата си
с безплатен, уеб базиран софтуер
www.bgerp.com

вашето каре - тук

за нас | за разработчици | за реклама | станете автори | in english  © 1998-2021   Experta Ltd.